Home > Advies nodig? > Controle na werkzaamheden

Controle na werkzaamheden

Artikel 193 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorziet dat, van zodra de aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken voltooid zijn en vóór alle gebruik, op verzoek van het college van Burgemeester en schepenen, de brandweer een controlebezoek brengt dat al dan niet bezegeld wordt met een eenvormigheidsattest, tenzij het gaat om handelingen en werken die ervan zijn vrijgesteld.

Tijdens het bezoek, moet het volgende ter beschikking gehouden worden van de vertegenwoordiger van de brandweer:

  • de plannen van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning op basis waarvan de aanvraag voor brandpreventie werd ingediend (afgestempelde plannen);
  • in voorkomend geval, de conformiteitscertificaten voor elektrische installaties, voor gas en voor blusmiddelen en brandbestrijding;
  • de attesten van conformiteit en CE-markering van de bouwelementen: enerzijds voor de reactie bij brand van gevels, daken, bekledingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds anderzijds de weerstand bij brand van brandwerende deuren, wanden, verlaagde plafonds, vloeren, kolommen, balken, Deze attesten van conformiteit dienen afgeleverd te worden door architect, aannemer of bouwheer. Deze bewijsstukken dienen deel uit te maken van het as-built dossier van het gebouw en worden op papier of digitaal ter beschikking gesteld.

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top