Home > Advies nodig? > Reglementering

Reglementering

Volgens artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 aangaande dit onderwerp, omvat "brandpreventie alle veiligheidsmaatregelen die enerzijds bedoeld zijn om het uitbreken van een brand te voorkomen, om elk begin van een brand te detecteren en om de uitbreiding van de brand te voorkomen, anderzijds om de hulpdiensten te waarschuwen en zowel de redding van personen als de bescherming van eigendommen in geval van brand te vergemakkelijken”.

In België is brandpreventie een bevoegdheid van de federale staat. Deze kan daarom basisnormen voor brandpreventie uitvaardigen die één of meer categorieën van constructies gemeen hebben, ongeacht hun bestemming.

Naast deze basisnormen zijn er sectorale normen die door de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten zijn vastgesteld, volgens de specifieke bevoegdheden van deze entiteiten. Deze specifieke normen vormen een aanvulling op de federale basisnormen.

Voor gebouwen die het voorwerp uitmaken van renovaties, herbestemmingen en/of verbouwingen, bestaan er geen wettelijke voorschriften in de vorm van een koninklijk besluit (KB), een ordonnantie of een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De Europese richtlijn ‘Green Deal’ geeft enkel aan dat bij lange termijn renovaties maatregelen kunnen worden voorzien inzake brandveiligheid. In afwezigheid van bestaande voorschriften, formuleert de brandweer in zijn adviezen aanvullende eisen in de vorm van voorwaarden die moeten worden gesteld in de (het) af te geven vergunning of certificaat. Bedoeling is om voor deze niet-gereglementeerde gevallen een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid te garanderen, dat gelijkwaardig is aan of zo dicht mogelijk aanleunt bij hetgeen voorzien is in het KB "Basisnormen". Deze aanvullende eisen zijn gebaseerd op de ervaring en algemene kennis van de brandweer inzake brandveiligheid met als doel:

  • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
  • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
  • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Deze voorschriften, die van toepassing zijn op bestaande gebouwen met meerdere afzonderlijke wooneenheden - appartementen en/of studio's - maar niet op eengezinswoningen, zijn in extenso opgenomen in het referentiedocument.

Wat zijn de verschillende regelgevende teksten?

Er bestaat een groot aantal regelgevende teksten met betrekking tot brandpreventie en van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste worden hieronder vermeld:

Alle te bouwen gebouwen, evenals uitbreidingen van bestaande gebouwen, ongeacht hun bestemming.

Onder "bestaande gebouwen” verstaan we: grote en middelgrote gebouwen waarvoor de aanvraag voor een bouwvergunning vóór 26 mei 1995 werd ingediend; en lage gebouwen waarvoor de aanvraag voor een bouwvergunning werd ingediend voor 1 januari 1998.

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

 

Elke plaats, die bestemd is als locatie voor werkplekken in de gebouwen van een onderneming of een etablissement, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of het etablissement waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van het werk toegang toe heeft.

Codex van het welzijn op het werk

Eengezinswoning

Eengezinswoning: Definitie

Noodopvang voor kwetsbare personen

Minimum eisen voor noodopvang voor kwetsbare personen

In sommige gevallen kan van sommige van deze normen worden afgeweken.

Artikel 2, § 2, van de wet van 30 juli 1979 stemt in met de toekenning door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van afwijkingen op de basispreventienormen, op voorwaarde dat de constructie waarop deze afwijkingen betrekking hebben, een veiligheidsniveau handhaaft dat minstens equivalent is aan deze vereist door deze normen.

Het koninklijk besluit van 18 september 2008 bevat de procedure en voorwaarden waaronder afwijkingen van basispreventienormen worden toegestaan.

Meer informatie over de procedure: FOD Binnenlandse Zaken

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO, vormt de juridische basis voor de instrumenten voor stedenbouw en ruimtelijke ordening op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top