Home > Advies nodig? > Stedenbouw, milieu en verkaveling

Stedenbouw, milieu en verkaveling

Voor elk van deze aangelegenheden kan de autoriteit die de vergunningsaanvraag behandelt (de gemeente, het Gewest of Leefmilieu Brussel) het advies van de brandweer inwinnen om de preventie van brandrisico's te verzekeren.

De hervormingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV) hebben de procedure voor het inwinnen van het advies van de brandweer gewijzigd. Het betreft hierbij zowel het advies voor milieu- en stedenbouwkundige certificaten en vergunningen, als voor verkavelingsvergunningen.

Vanaf 1 september 2019 is het niet langer aan de aanvrager om het advies van de brandweer in te winnen vooraleer een aanvraag in te dienen. Vanaf deze datum is het aan de vergunnende instantie (gemeente of Gewest) om dit advies bij de brandweer aan te vragen.

Daarom moeten aanvragers van certificaten en vergunningen nu bij hun vergunnings- of certificaataanvraag het aanvraagformulier voor advies van de brandweer alsook de beschrijvende fiche naar behoren ingevuld en ondertekend toevoegen aan hun dossier.

Download het aanvraagformulier: Brandpreventieadvies
Download de beschrijvende fiche van de brandpreventiemaatregelen (in bijlage bij het aanvraagformulier)
Download de verklarende nota om het aanvraagformulier en de beschrijvende fiche in te vullen

2020 © BRANDWEER BRUSSEL